هر موقعیت جدید، مستلزم یک معماری جدید است.

کارفرمایان

1    2   6