نمونه شماره سه(سردر شهرداری)

زمانیکه از ما خواسته شد طرحی برای سردر شهرداری منطقه یک تهران ارائه کنیم ، نکات زیر را مد نظر قرار دادیم :
سادگی
اهداف شهرداری تهران
پیشینه شهر تهران
نحوه ورود به تهران
ایجاد فضایی برای تعاملات اجتماعی
ایجاد نشانه شهری
که در نهایت با در نظر گرفتن کلیه موارد فوق به این طرح رسیدیم.
امیدواریم بتوانیم در مسیر رشد و تعالی شهرهای کشورمان قدم های بزرگتری برداریم .