نمونه شماره دو(لابی شهرداری)

در طراحی این فضا نکات زیر مورد نظر قرار گرفت :
فضای ورودی
فضایی آرام
شهرداری نهادی برای خدمت
فضایی برای گفت و گو و تعاملات اجتماعی