نمونه شماره یک(محوطه توسکا)

محوطه سازی همواره باعث رشد و ارتقا کاربری اصلی شده و گاه از خود کاربری اصلی مهم تر و تاثیر گذارتر می شود. از اهداف طراحی محوطه مجموعه تفریحی و پذیرایی توسکا ایجاد فضایی جذاب و آرامش بخش برای مشتریان است.